She'riyat

Yana bahor keldi…

Yana bahor keldi,                        yana qalb yonar, Yana gul pallasi,                     yana ishq fasli,…